Seniorenmakelaar

Verkoop & Verhuur

AVG is 'n privacywet en Cookie is 'n eenvoudig bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd.  

Privacy- en cookieverklaring MOVE-woningadvies

MOVE-woningadvies verwerkt persoonsgegevens, om onze diensten goed te kunnen leveren. Wij ontvangen deze gegevens meestal van uzelf. Ook kunnen derden ons uw persoonsgegevens doorgeven, zoals bijvoorbeeld: een familielid, een mantelzorger, een curator, de woningcorporatie, een makelaar, een notaris of de bewindvoerder). MOVE laat u met deze privacyverklaring weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer verzamelt MOVE uw gegevens?
MOVE verzamelt uw gegevens wanneer u telefonisch, via e-mail of een formulier op onze website om informatie of een offerte vraagt. En natuurlijk wanneer u of derden ons inschakelen voor woningadvies, verhuisadvies, -administratie of een complete verhuizing.

Waarom verwerkt MOVE uw persoonsgegevens?
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren of om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische- of efficiencyredenen, die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het zo efficiënt en goed mogelijk kunnen verlenen van onze diensten;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Facturering en incasso;
 • Optimalisering van onze website. Daarop worden door Google cookies geplaatst, (zie ‘Welke gegevens verwerken wij?’).                   Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Soms kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. Dan vragen wij u daar toestemming voor. Als wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere doelen willen verwerken, vragen wij u daar opnieuw toestemming voor.

Welke persoonsgegevens verwerkt MOVE?
Dat hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Vaak gaat het om de volgende gegevens:

 • Uw (bedrijfs)naam, huidige en toekomstige adres en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens zoals: e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 • Naam en relatie van eventuele contactperso(o)n(en);
 • Laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer (alleen als dat nodig is voor de uitvoering van uw opdracht);

Ook verwerken wij (anonieme) bezoekgegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype via Google en cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.                                                                                                                                                                             Op onze site zijn daarnaast knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Met wie deelt MOVE uw gegevens?
MOVE geeft uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming door aan derden voor commerciële of goede doelen.                                 
MOVE geeft uw gegevens wel door aan derden voor zover dat nodig is om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren. Denk aan een schilder- of schoonmaakbedrijf, makelaar of verhuisbedrijf. Zij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. Het gaat dan om derden die beschikken over specialistische kennis of middelen. Ook geven wij uw gegevens door aan instanties en organisaties als u ons inschakelt om uw adressen te wijzigen: zoals uw verzekeraar, internetprovider, krant et cetera. U tekent daarvoor een machtiging, zodat MOVE aan hun kunnen laten zien dat wij uw toestemming hebben gekregen.                                                                          Andere derden die inzage hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, administratiekantoor of hostingpartijen van online-software.                                                                                                                                                                                                                            Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of dat zij die zelf vastleggen en/of bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doelen (zie paragraaf ‘Waarom verwerkt MOVE uw persoonsgegevens?’).                                                                                              Uiteraard kan het ook zo zijn dat MOVE uw persoonsgegevens aan derden moet verstrekken in verband met een wettelijke verplichting of rechtshandhaving. Of om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen. Tot slot kunnen wij uw gegevens delen om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.                                                                                                 Google kan informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MOVE heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij maken bij het aanbieden van de diensten op onze website gebruik van cookies. MOVE gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Ontvangt MOVE uw gegevens van derden?                                                                                                                                                                           We ontvangen soms ook persoonsgegevens (met name uw naam en contactgegevens) van derde partijen waarmee wij samenwerken. Zij geven ons uw gegevens alleen in overleg met u, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak of offerte.

Hoe lang bewaart MOVE uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Waarom verwerkt MOVE uw persoonsgegevens?’). 
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (vaak 7 jaar), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
MOVE heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. 
Daarnaast verplichten wij onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder zorgen wij ervoor voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Als u wilt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Wat zijn uw rechten op inzage of verwijdering?
U mag de gegevens die MOVE van uw heeft altijd inzien, (laten) verbeteren of laten verwijderen (behalve als dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wat gebeurt er bij een datalek?
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) van uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behalve zwaarwegende redenen, daarvan op de hoogte als er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. MOVE streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op (zie onderaan voor contactgegevens). Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
MOVE verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover andere schriftelijke afspraken met ons maakt. 
Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacy beleid eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de versie die van toepassing is en vind u op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, neem dan gerust contact op. Het aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Monique Vermeulen, monique@move-woningadvies.nl

 • Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie;
 • Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

(versie 01 april 2019)